Sie sind hier: Startseite » Preise

Preise :   

Monatsbeitrag   30€   Kursteilnahme 1 x pro Woche 

Monatsbeitrag   44€     Kursteilnahme mehr als 1 x pro Woche   

Zehnerkarte 110€